PRIVACYBELEID

  • INTRODUCTIE

Port Community Motorcycle Club (hier na PCMC) respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG”). Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 29 mei 2018. PCMC behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in dit Privacybeleid, volgt een duidelijke kennisgeving via de website. In dit Privacybeleid lichten wij toe:
• welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;
• voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw persoonsgegevens verwerken;
• hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
• met wie wij uw persoonsgegevens delen;
• hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
• de rechten waarover u als betrokkene beschikt;
• ons gebruik van cookies;
• hoe u contact met ons op kunt nemen.

  • PERSOONSGEGEVENS

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:
• basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
• contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
• gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;
• gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
• persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid;
• persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw lidmaatschapsaanvrage vermelde persoonsgegevens;
• alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld. Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van het lidmaadschap met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website of door ons uw visitekaartje te geven. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen door gebruik te maken van openbare bronnen.

  • DOELBINDING EN GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

PCMC kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
• om nieuwsbrieven te versturen, uitnodigingen voor onze events.
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:
• het voldoen aan een wettelijke verplichting;
• gerechtvaardigd belang;
• uw toestemming.

  • BEWAARTERMIJNEN

PCMC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden, dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. Bij beëindigen van een lidmaadschap verwijderen wij uw gegevens per nieuw clubjaar (01-01).

  • DELEN MET DERDEN

PCMC deelt uw persoonsgegevens in beginsel niet met derden. Echter, in bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:
• regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;
• derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. PCMC is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van PCMC, sluit PCMC met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

  • BEVEILIGING

PCMC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via

Port Community Motorcycle Club (PCMC)
Zwaluwenlaan 56
3161TZ Rhoon
info@portcommunitymotorcycleclub.com

  • UW PRIVACYRECHTEN

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:
• het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;
• het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
• het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
• het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
• het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
• het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
• het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
• het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen. Bij de uitoefening van uw privacyrechten dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek. Wij zullen u in beginsel binnen vier weken na uw verzoek berichten.

  • COOKIES

PCMC maakt GEEN gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen.

  • CONTACT

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via:

Port Community Motorcycle Club (PCMC)
Zwaluwenlaan 56
3161TZ Rhoon
info@portcommunitymotorcycleclub.com